Antwoord op al uw vragen

Waarmee mogen wij u helpen?

Bent u na het lezen over de mogelijkheden van kelderbouw enthousiast geworden, maar heeft u nog vragen over onze werkwijze of de mogelijkheden? Neem contact met ons op of lees de onderstaande veel gestelde vragen.

Engineering

 • Tijdens de engineeringsfase wordt er toegewerkt naar het verkrijgen van de benodigde omgevingsvergunning. Hiervoor worden bouwkundige tekeningen gemaakt, grondonderzoek gedaan en wordt de kelder constructief uitgewerkt. Tevens wordt er een werkplan opgesteld en zal er nagedacht worden over hoe er met de omgeving omgegaan moet worden. Verder zal er intensief contact met betrokken overheden plaatsvinden.

  De engineeringsfase wordt afgerond met het opleveren van de benodigde vergunningen, uitgewerkte tekeningen, opgestelde adviezen en definitieve scherpe offerte voor de casco kelder. Klaar om te beginnen met de bouw!

 • Tijdens de engineering worden verschillende soorten rapportages door de specialisten geschreven. De benodigde rapporten zijn afhankelijk van de staat van de bebouwing, werkwijze en locatie van het project. Samen met onze specialisten en betrokken overheden bepalen wij welke rapportages benodigd zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

  Om veilig te kunnen werken, zal er een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd worden. Hierin wordt de kwaliteit van de grond onder de woning in kaart gebracht. Eventuele vervuilingen die aanwezig kunnen zijn, worden hiermee inzichtelijk gemaakt. Moet er gesloopt worden of is er mogelijk asbest aanwezig? Dan laten wij een asbestinventarisatie opstellen.

  Hoe gaat de ondergrond reageren op de bouw van de kelder en hoe moeten wij omgaan met het grondwater? Het funderings- en bemalingsadvies geeft inzicht op deze vragen. Is er een gesloten bouwkuip nodig voor de ontgraving? Dan zal er een damwandadvies geschreven moeten worden.

 • Tijdens het onderzoek komt de geoloog drie onderzoeken bij uw huis uitvoeren.

  Sonderingen: Als er geen sonderingsgegevens bekend zijn van uw woning zal er een sondering worden uitgevoerd. Dit houdt in dat er op diepte een buis de grond wordt ingebracht. Met deze buis wordt door middel van drukmetingen bepaald wat voor een soort grond zich onder uw huis bevindt.

  Peilbuismeting: In alle gevallen zullen er minimaal twee peilbuizen worden aangebracht rond uw huis. Deze buizen bepalen de grondwaterstand en grondwaterspanning in verschillende lagen in de grond. Ook deze buizen worden door middel van hydraulische druk de grond in gebracht. Ook tijdens de bouw zal door middel van deze peilbuizen de grondwaterstand in de gaten gehouden worden.

  Milieukundig: Om inzicht te krijgen in eventuele vervuiling van de ondergrond en grondwater onder de woning, wordt een milieukundig onderzoek uitgevoerd. Middels een aantal boringen, welke bij voorkeur onder de woning worden uitgevoerd, kan in een laboratorium worden vastgesteld wat de kwaliteit van de grond is.

 • Per situatie zal het verschillen hoe lang een vergunningstraject in beslag gaat nemen. Voor een reguliere omgevingsvergunning kunt u uit gaan van een maximale periode van +/- 10 weken.