Antwoord op al uw vragen

Waarmee mogen wij u helpen?

Bent u na het lezen over de mogelijkheden van kelderbouw enthousiast geworden, maar heeft u nog vragen over onze werkwijze of de mogelijkheden? Neem contact met ons op of lees de onderstaande veelgestelde vragen.

Vooronderzoek

 • Het vooronderzoek biedt een eerste kijk op wat er onder uw woning mogelijk is qua kelderbouw. Het schetsontwerp en de rapporten zijn ook gelijk de basis om een conceptaanvraag mee te doen bij de gemeente. Verder kunnen de tekeningen goed gebruikt worden voor een taxatie van het project.

 • Klaar voor de eerste stap? U kunt een vrijblijvend kennismakingsgesprek met één van onze projectleiders inplannen door contact op te nemen!

 • Om de haalbaarheid van een kelder onder uw huis te bepalen zullen wij een vooronderzoek doen met betrekking tot de constructie van uw huis en de gesteldheid van de grond. Dit onderzoek wordt door meerdere specialisten uitgevoerd. Voor de gemaakte onkosten van het onderzoek vragen wij een bijdrage van € 2.500,- (inclusief BTW).

 • Vanaf het moment dat u akkoord geeft op het uitvoeren van het vooronderzoek, worden alle bestaande gegevens van de woning en omgeving verzameld. Met deze gegevens wordt een vooronderzoekrapport uitgewerkt. Afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare informatie zal het uitwerken van het rapport gemiddeld zes tot acht weken in beslag nemen.

 • Om te kunnen bepalen of we op een veilige en efficiënte wijze uw kelder kunnen bouwen doen wij een vooronderzoek. We bestuderen de tekeningen van het huis, analyseren de grond, trekken de grondwaterstand na en bekijken andere gebiedsfactoren. Met name de gesteldheid van de grond en de wijze waarop uw huis is gefundeerd, is doorslaggevend voor de haalbaarheid van het project. Deze factoren spelen ook een grote rol in de uiteindelijke kosten van het project.

  Van de woning wordt een schetsontwerp gemaakt, waarin de bestaande fundering en begane grond in kaart wordt gebracht. Met deze basis wordt een eerste kelderontwerp ingetekend. Dit voorstel leggen wij bij u neer, waarna u kunt beoordelen of het ontwerp in de lijn der verwachting ligt. Na de nodige aanpassingen zal het ontwerp besproken worden met een geoloog en constructeur. Deze specialisten toetsen de haalbaarheid van het kelderontwerp en geven advies. Op basis van het advies, zal het ontwerp nog worden aangepast, waarna het schetsontwerp wordt opgeleverd.

  Het ontwerp vormt voor ons de basis waarop wij een richtprijs offerte kunnen maken. Het vooronderzoek wordt afgesloten met een beoordelingsgesprek, waarbij wij met u het opgeleverde ontwerp, advies en richtprijs bespreken. Wij zullen bij dit gesprek twee offertes meenemen, een voor de volgende stap (de engineeringsfase) en een richtprijsofferte voor de bouw van de casco kelder.

  Het vooronderzoek bestaat louter uit archiefonderzoek. In eerste instantie worden er geen (grond)onderzoek op locatie gedaan. Wanneer de beschikbare archieven niet voldoende informatie verschaffen, zullen wij in overleg met u de volgende stap beslissen.

Engineering

 • Per situatie zal het verschillen hoe lang een vergunningstraject in beslag gaat nemen. Voor een reguliere omgevingsvergunning kunt u uit gaan van een maximale periode van +/- 10 weken.

 • Tijdens het onderzoek komt de geoloog drie onderzoeken bij uw huis uitvoeren.

  Sonderingen: Als er geen sonderingsgegevens bekend zijn van uw woning zal er een sondering worden uitgevoerd. Dit houdt in dat er op diepte een buis de grond wordt ingebracht. Met deze buis wordt door middel van drukmetingen bepaald wat voor een soort grond zich onder uw huis bevindt.

  Peilbuismeting: In alle gevallen zullen er minimaal twee peilbuizen worden aangebracht rond uw huis. Deze buizen bepalen de grondwaterstand en grondwaterspanning in verschillende lagen in de grond. Ook deze buizen worden door middel van hydraulische druk de grond in gebracht. Ook tijdens de bouw zal door middel van deze peilbuizen de grondwaterstand in de gaten gehouden worden.

  Milieukundig: Om inzicht te krijgen in eventuele vervuiling van de ondergrond en grondwater onder de woning, wordt een milieukundig onderzoek uitgevoerd. Middels een aantal boringen, welke bij voorkeur onder de woning worden uitgevoerd, kan in een laboratorium worden vastgesteld wat de kwaliteit van de grond is.

 • Tijdens de engineering worden verschillende soorten rapportages door de specialisten geschreven. De benodigde rapporten zijn afhankelijk van de staat van de bebouwing, werkwijze en locatie van het project. Samen met onze specialisten en betrokken overheden bepalen wij welke rapportages benodigd zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

  Om veilig te kunnen werken, zal er een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd worden. Hierin wordt de kwaliteit van de grond onder de woning in kaart gebracht. Eventuele vervuilingen die aanwezig kunnen zijn, worden hiermee inzichtelijk gemaakt. Moet er gesloopt worden of is er mogelijk asbest aanwezig? Dan laten wij een asbestinventarisatie opstellen.

  Hoe gaat de ondergrond reageren op de bouw van de kelder en hoe moeten wij omgaan met het grondwater? Het funderings- en bemalingsadvies geeft inzicht op deze vragen. Is er een gesloten bouwkuip nodig voor de ontgraving? Dan zal er een damwandadvies geschreven moeten worden.

 • Tijdens de engineeringsfase wordt er toegewerkt naar het verkrijgen van de benodigde omgevingsvergunning. Hiervoor worden bouwkundige tekeningen gemaakt, grondonderzoek gedaan en wordt de kelder constructief uitgewerkt. Tevens wordt er een werkplan opgesteld en zal er nagedacht worden over hoe er met de omgeving omgegaan moet worden. Verder zal er intensief contact met betrokken overheden plaatsvinden.

  De engineeringsfase wordt afgerond met het opleveren van de benodigde vergunningen, uitgewerkte tekeningen, opgestelde adviezen en definitieve scherpe offerte voor de casco kelder. Klaar om te beginnen met de bouw!

Ontwerp

 • Ruimer Leven is specialist in het onderkelderen van bestaand vastgoed. Onze werkwijze en bouwmethode (traditioneel in het werk gebouwd) is uitermate geschikt voor kelders onder woningen. De kelder kan met deze bouwmethode eventueel doorlopen in de tuin. Wanneer alleen een kelder in de tuin gewenst is, dan is het voor de hand liggend om te kiezen voor een prefab kelderbak. Dit is een bouwmethode die Ruimer Leven niet aanbiedt.

  Mocht een kelder alleen in de tuin gewenst zijn, dan raden wij u aan om contact op te nemen met een bedrijf dat gespecialiseerd is in prefab kelders. Wanneer een prefab kelderbak geen optie voor u is, dan kunt u uiteraard met ons contact opnemen om de mogelijkheden te bespreken!

 • Ruimer Leven is specialist in het onderkelderen van bestaand vastgoed. Onze werkwijze en bouwmethode (traditioneel in het werk gebouwd) is uitermate geschikt voor kelders onder woningen. Echter, wanneer er op een leeg kavel (geen bestaande bebouwing) gewerkt kan worden, dan is het voor de hand liggend om te kiezen voor een prefab bouwsysteem voor de kelder. Dit is een bouwmethode die Ruimer Leven niet aanbiedt.

 • Op gebied van kelderbouw is veel mogelijk. Als de hoofdconstructie van uw woning het toelaat is het mogelijk uw kelder uit te breiden. Mocht de constructie niet voldoende stevigheid bieden zijn er altijd oplossingen om dit op te vangen. De constructeur zal aan de hand van de tekeningen van uw huis bepalen hoe een uitbreiding mogelijk is. Ruimer Leven zal altijd naar een oplossing zoeken om uw wensen werkelijkheid te maken.

 • Heeft u al een souterrain onder uw woning? Geen probleem, wij kunnen deze voor u uitdiepen en/of betrekken in de nog te bouwen kelder.

 • Heeft u een architect waarmee u vaker werkt en wilt u dat deze architect betrokken is bij het kelderbouwproces? Geen probleem, Ruimer Leven is flexibel in haar mogelijkheden! U kunt contact met ons op nemen om te bespreken op wat voor manier uw architect betrokken kan worden in het ontwerpproces.

  Ook als u al verder gevorderd bent in eventuele verbouwplannen waarin een kelder is opgenomen, is het voor ons mogelijk om hier een plan bij te bedenken.

 • Om de meest optimale daglichtopbrengst te creëren, zal de kelder een klein deel de tuin in lopen (in de vorm van een koekoek). Wanneer het gewenst is, kan de kelder verder de tuin in doorlopen. De bovenkant van de kelder wordt dan voorzien van een dek, waarop aarde teruggeplaatst kan worden. Eventueel kan het dek van beloopbaar glasplaten worden voorzien, voor directe daglichttoetreding.
  Het doorlopen van de kelder in de tuin kan alleen wanneer dit binnen het bestemmingsplan mogelijk is.

 • Binnen het Bouwbesluit 2012 (bouwregelgeving) worden eisen gesteld waaraan een verblijfsruimte moet voldoen. De regelgeving en interpretatie voor een verblijfsgebied onder de grond zijn nooit anders bepaald dan voor een bovengrondse verblijfsruimte. Daglicht en ventilatie zijn onderwerpen die hierin een grote rol spelen. Middels onze innoverende daglichtvoorzieningen en toepassing van ventilatie bieden wij gelijkwaardige oplossingen die binnen het bouwbesluit passen. Zo hebben wij de mogelijkheid om van uw kelder een verblijfsgebied te maken.

 • Droomt u van master-bedroom met aangrenzend een luxe badruimte? Of een wellness met inloopdouche? In uw kelder is het mogelijk! Alle sanitaire voorzieningen kunnen in de kelder gebouwd worden. Water naar de kelder aanvoeren is redelijk eenvoudig doordat de leidingen lager liggen dan de hoofdwaterleiding. Het afvalwater wordt in de pompput opgevangen, waarna een gesloten pompsysteem het water in uw hoofdriool pompt.

Bouwfase

 • De ontgraving van uw woning zullen wij vanaf de buitenkant van uw woning benaderen via een toegangsput. Dit betekent dat wij het grootste deel van de bouwperiode niet afhankelijk zijn van uw toegangsdeur. U hoeft dus niet thuis te blijven tijdens de bouw.
  Mocht het wel nodig zijn om de woning te betreden middels de toegangsdeur, dan wordt dat tijdig gecommuniceerd.

 • Alleen de werkzaamheden t.b.v. uw trappengat en de aansluitingen op uw huidige installaties zullen binnen in uw huis plaatsvinden. Hiervoor wordt in overleg de juiste periode gekozen. Vaak worden deze werkzaamheden aan het einde van de bouwperiode uitgevoerd.

 • Gedurende de bouw proberen wij de overlast zoveel mogelijk te beperken. Rondom de bouwkuip zullen er altijd ongemakken ontstaan zoals geluid, losse grond en bouwactiviteit. Voordat de werkzaamheden van start gaan zullen wij de buren betrekken bij het project en uitgebreid inlichten over welke werkzaamheden wanneer gaan plaatsvinden. Tevens wordt er door een onafhankelijk bureau een nulmeting bij uw buren uitgevoerd, zodat de huidige staat van de bebouwing inzichtelijk is.

 • Afhankelijk van de omvang van de kelder en de complexiteit van de te bouwen kelder wordt de bouwtijd bepaald. Voor een normale casco kelder (à 60m2) kunt u uitgaan van een periode van 16 weken. Dit is verdeeld in een graafperiode en een bouwperiode. De casco kelder dient daarna nog afgebouwd te worden. De looptijd van het afbouwen is afhankelijk van uw wensen en het afwerkniveau.

 • Ruimer Leven onderscheidt zich doordat wij kelderbouw projecten van A tot Z kunnen oppakken. Vanaf het eerste idee tot de uiteindelijke oplevering en eventueel afbouw is Ruimer Leven betrokken bij het project. Na het uitvoeren van de engineeringsfase en het uitbrengen van de casco-bouwofferte zullen wij het project aannemen. Afhankelijk van de werkwijze stellen wij een bouwteam samen, bestaande uit vaste partners met wie wij al meerdere projecten hebben uitgevoerd.

  Ruimer Leven heeft zelf geen uitvoerend personeel. Tijdens de bouw is het bureau vooral bezig met bouwplanningen, omgevingsmanagement, begeleiding van overheden en sturing van onze partners. Wij zijn uw aanspreekpunt van en naar de partners, zodat de communicatie helder en toegankelijk blijft.

Afbouw

 • Het afwerkingsniveau kunt u volledig zelf bepalen. Bent u zelf handig en wilt u de afwerking zelf doen, dan leveren wij een basis casco kelder. Natuurlijk kunt u ook voor een tussenweg kiezen. Geeft u de voorkeur aan uw eigen (vaste) afbouwaannemer, dan is dat geen probleem! Wij zullen de kelder netjes aan deze partij overdragen en de aannemer van het nodige advies voorzien.

 • Ruimer Leven voert geen werkzaamheden zelf uit. Wij hebben een breed netwerk aan partners die de werkzaamheden van begin tot eind kunnen verzorgen. Wij zoeken in alle gewenste fases een passende aannemer samen met u uit. Afhankelijk van het gewenste afwerkniveau kunt u rekenen met een prijs van ongeveer €1000,- per m² (inclusief BTW).

Nazorg

 • De installaties in de kelder dienen onderhouden te worden volgens de door leverancier geleverde handleiding. Het casco van de kelder is geheel onderhoudsvrij. De koekoeken van de kelder dienen regelmatig schoongemaakt worden. Voor het schoonmaken van de koekoek kunt u dezelfde manier hanteren als u voor de gevels van uw woning gebruikt.

Financieel

 • De kosten waarover op de financiële pagina wordt gesproken, zijn de kosten voor een casco kelder. Dit betreft de gebouwde kelderbak, welke na de oplevering nog afgebouwd dient te worden. Het opgeven van een prijsindicatie hiervoor is lastig: afbouwen is voor elk project weer anders en is erg afhankelijk van uw wensen. Het gewenste afwerkniveau en de uiteindelijke functie van de kelder is van belang voor de uiteindelijke prijs van het afbouwen. Heel breed gezien kunt u rekenen met een prijs van ongeveer €1000 per m² (inclusief BTW).

 • De kosten van de bouw van een kelder bestaan voor een groot deel uit de materiaal- en arbeidskosten. Daarbij komen ook de kosten voor de benodigde onderzoeken, adviezen, het tekenwerk en de begeleiding van overheden. Overheden kunnen voor het verlenen van vergunningen leges heffen.
  Bij het uitbrengen van een offerte levert de aannemer begroting aan, waarin alle kostenposten zijn opgenomen. Zo krijgt u een helder beeld van de kostenopbouw.

 • De kosten voor het realiseren van een kelder kunt u hier berekenen.

Risico's

 • Voordat de bouw begint, zal er door een onafhankelijk expertise-bureau een nulmeting worden uitgevoerd. Hierbij wordt de huidige stand van de woning in kaart gebracht. Het bureau legt hiervoor in een rapportage, met beeldmateriaal, bestaande schades en opmerklijkheden vast. Dit doen wij in uw woning en de woning van aangrenzende (boven)buren. Zo kunnen wij altijd onderscheidt maken tussen schades die reeds aanwezig waren en schades die door onze werkzaamheden zijn ontstaan.

 • De grondlagen onder uw woning kunnen reageren op de werkzaamheden die gepaard gaan met het bouwen van de kelder. Deze reactie en de eventuele gevolgen daarvan zijn afhankelijk van de grondsoort en fundering onder de woning. Door onze gedegen engineering zijn wij bekend met de grond op locatie en zullen wij onze werkwijze aanpassen op de mogelijkheden die er zijn. De kans op zetting minimaliseren wij hierdoor.

  Om zeker te zijn dat eventuele zettingen geen grenswaardes overschrijden, voert een onafhankelijk expertise-bureau voor de werkzaamheden een nulmeting uit. Hierbij wordt uw woning gewaterpast ten opzichte van het N.A.P. (hoogtemeting). Tijdens en na de bouw wordt uw woning nogmaals gewaterpast.

  Ondanks de uitgebreide engineering en de volledige zorgvuldigheid tijdens het werk, blijft er een kans op zetting en schades bestaan. Kleine zettingsschades en haarscheuren zijn hier een voorbeeld van.

 • Het bouwen van een kelder onder bestaand vastgoed is een specialisme. Een gedegen engineering voorafgaand aan de bouw, zorgt er voor dat de risico’s die gepaard gaan met een kelderbouwproject in een vroeg stadium kenbaar zijn. Wij passen de werkwijze aan op de uitgevoerde risico-analyses en zorgen er hiermee voor dat het werk met zo min mogelijk risico uitgevoerd kan worden. De veiligheid van de bewoners, omwonenden en werknemers staat hierbij voorop.

  De aannemer gaat nooit te werk zonder dat het bouwplan is getoetst en is goedgekeurd door overheden (op basis van omgevingsvergunning etc).

Overige vragen

 • Door samen met uw buren een kelder te laten bouwen, kunt u flink besparen op de kosten. Zaken als het ontgraven, het aanleveren van materieel en de grondwateronttrekking zijn kostenposten waarop u veel kunt besparen door samen met uw buren te bouwen.
  Wanneer uw buren betrokken raken bij het kelderbouwproject, dan kan dit zorgen voor 10% minder bouwkosten en een toename van gebruiksoppervlakte in de kelder.

 • Wanneer u gaat bouwen, is het niet verplicht om uw buren bij het proces te betrekken. Toch adviseren wij u om dit wel te doen. Tijdens de bouw zullen de werkzaamheden uw buren niet onopgemerkt voorbij gaan. De werkzaamheden zijn volledig op eigen grond uitvoerbaar. Wel is het erg praktisch om soms het erf van de buren even te kunnen betreden.

 • Eén van de grootste voordelen van de aanpak van Ruimer Leven is dat wij het gehele traject voor u verzorgen. Echter doen wij de uitvoering niet zelf. Dit gebeurd door verschillende aannemers binnen ons netwerk. Mocht uw zelf een aannemer wensen aan te dragen, dan is dat geen probleem. Uiteraard verzorgen wel de bouwbegeleiding, zodat u er verder geen omkijken naar heeft en u met een gerust hart het proces kan doorlopen.